Atelier formace

Atelier formace ve spolupráci s inženýry a specialisty poskytuje kompletní architektonické a projekční služby staveb a interierů, zabývá se řízením projektů a konzultační činností ve všech fázích od návrhu, přes projektovou dokumentaci, až ke spolupráci s klientem po dokončení díla.

Projekční činnost

Inženýring

Konzultační činnost

 

atelier formace
Čerchovská 6, 130 00, Praha 3
email: atelier@formace.cz
web: www.formace.cz

ing. Jan Geiger, t: +420 604 316 460 , jan@formace.cz
ing.arch. Pavel Kopecký, t: +420 777 237 606, pavel@formace.cz

Postup projektu:

V souvislosti s přípravou projektové činnosti předkládáme seznam služeb, které obvykle nabízíme klientům pro zajištění hladké realizace celého díla od studie až po kolaudaci. průběh celé zakázky je rozdělen na tzv. „výkonové fáze“ - obsahově, časově i finančně vymezené úseky. po domluvě s architektem si klient může zvolit, které výkonové fáze dodá sám.

Při projektové přípravě postupujeme v souladu s následujícími fázemi tak, aby byla zajištěna zřetelnost a rychlost postupu pro všechny zúčastněné strany (investor, dotčené veřejnoprávní orgány a organizace, projektant, generální dodavatel) a dostatečně podchycena kvalita budoucí realizace.

 Postup projektové přípravy:


1. příprava zakázky

- analýza zakázky
- analýza staveniště
- specifikace potřebných podkladů a průzkumů
- specifikace potřebných prací a profesí
- závěry

2. studie stavby

- analýza podkladů, např. technologie, energetika, statika
- vstupní konzultace s úpp-ověření reálnosti záměru
- zpracování konceptu řešení, studií a skic ve variantách
- odsouhlasení představ s investorem
- zapojení dalších profesí (statika, elektro, instalace, topení atd.)
- objasnění všech souvislostí (urbanistických, funkčních, technických)
- konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
- předběžný odhad nákladů stavby
- shrnutí výsledků a závěry

3. vypracování dokumentace k územnímu řízení

- vypracování dokumentace příkládané k žádosti o vydání stavebního povolení
- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů, potřebných pro vydání územního rozhodnutí

4. vypracování dokumentace pro stavební povolení

- vypracování dokumentace příkládané k žádosti o vydání stavebního povolení
- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů, potřebných pro vydání stavebního povolení
- zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

5. vypracování projektu pro provedení stavby

- autorský dozor projektanta nad dodržováním architektonické a celkové koncepce podle dokumentace, vypracované ve fázi č.4
- vypracování projektu pro provedení stavby na základě výsledků předchozích fází (odsouhlasených investorem) za účasti všech profesí a jejich vzájemné koordinace

6. vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby

- zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelům

7. spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli

- spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení
- technické připomínky při uzavření smlouvy na dodávku stavby

8. spolupráce při provádění stavby

- autorský dozor projektant
- technický dozor investora

9. spolupráce po dokončení stavby

- spolupráce při kolaudačním řízení
- dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

projekt 2
projekt 2
projekt1
projekt1
projekt 3
projekt 3
projekt 4
projekt 4
pr
pr
projekt 5
projekt 5
projekt 6
projekt 6
.


 
JTK Stav s.r.o.

 

Copyright © Jtk Stav s.r.o. ..... Webdesign ezSERVIS